Uthyrningsvillkor

Allmänt

– Bilarna måste hämtas och lämnas hos Budgetrent Uppgårdsvägen 4 Mariehamn, om inte annat överenskommits.
– Drivmedel ingår inte i priset.
– Fordonet skall återlämnas med full tank.
– Djur får ej medföras i bilarna om inte annat är överenskommet.
– Det är rökförbud i alla våra hyrbilar.
– Du måste ha giltigt körkort.
– Du måste vara minst 23 år.
– Endast förare som är uppgivna i hyresavtalet får köra bilen.
– Fordonet får endast användas till normalt trafikbruk.

Skada

Hyrestagaren är ansvarig för skador på hyrbilen (förutom tekniska fel) som inte noterades vid tecknande av avtalet. Hyrestagaren kommer att hållas ansvarig för reparationskostnaderna av skadan. Det belopp hyrestagaren är ansvarig för begränsas av den självrisk som överenskommits i avtalet.

Trafikförseelser

Hyrestagaren är ansvarig för alla trafikförseelser, inklusive felparkering och fortkörning.

Bränsle och skötsel av fordonet

Hyrestagaren betalar bränslet. Bilen återlämnas fulltankad, annars debiteras extra för bränslet. Uthyraren måste meddela den bränslesort som bör användas.

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och
lagenligt skick.

Åtgärder vid fel, skador eller stöld

1. Hyrestagaren skall omgående meddela uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Stölder måste genast meddelas till polisen.
2. Då trafikolyckor inträffar, är hyrestagaren alltid skyldig att omedelbart göra skadeanmälan till uthyraren.
3. Polisanmälan är obligatorisk om personskador uppstår. Även vid älg- och hjortskador måste hyrestagaren alltid anmäla till polisen, samt ge ett intyg till uthyraren på att anmälan till polisen gjorts.
Om hyrestagaren inte gör de nämnda anmälningarna så ansvarar denne för de uppkomna skadorna gentemot uthyraren.

Återlämnande

Bilen skall alltid återlämnas vid överenskommen tidpunkt och plats.
Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Hyrestagaren och uthyraren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Fordonet skall återlämnas med full tank.
Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är uthyraren berättigad att ta ut skälig kostnad samt stilleståndsersättning för återställande av fordonet.
Hyrestagaren är skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning.
Det är förbjudet att bruka fordonet utanför hyrestiden.

Uthyrarens hävningsrätt

Uthyraren har rätt att häva avtalet om:
1. Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint hyrestagaren om detta.
2. Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
3. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelserna i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

Användning av fordonet utanför Åland

Fordonet får inte föras utanför Åland utan särskild överenskommelse mellan uthyraren och hyrestagaren.

Kontakt

Boka via telefon eller e-post.

Uppgårdsvägen 4, 22100 Mariehamn

Facebook

Måndag-fredag

14.30-16.30