Vuokrausehdot

Yleistä

– Autot tulee noutaa Budgetrentin Maarianhaminan osoitteesta, Uppgårdsvägen 4, ja palauttaa ne samaan osoitteeseen, mikäli ei toisin ole sovittu.
– Polttoaine ei sisälly vuokraan.
– Ajoneuvon tankin on palautettessa oltava täynnä.
– Kotieläimiä ei saa kuljettaa autoissa, mikäli ei toisin ole sovittu.
– Tupakointi on kielletty kaikissa vuokrattavissa autoissamme.
– Sinulla on oltava voimassaoleva ajokortti.
– Sinun on oltava vähintään 23 vuotta vanha.
– Autoa saavat kuljettaa vain vuokrasopimuksessa mainitut henkilöt.
– Ajoneuvoa saa käyttää vain normaaliin liikennekäyttöön.

Vahinko

Vuokraaja on vastuussa vuokra-auton sellaisista vahingoista (ei koske teknisiä vikoja), joista ei ole mainittu sopimusta kirjoitettaessa. Vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorjauksen kustannukset. Vuokraajalta velvoitettava summa on rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen.

Liikennerikkomukset

Vuokraaja on vastuussa kaikista liikennerikkomuksista, kuten myös pysäköintivirheistä ja ylinopeudesta.

Polttoaine ja ajoneuvon hoito

Vuokraaja maksaa polttoaineen. Auto palautetaan tankki täynnä; muussa tapauksessa veloitetaan polttoaineesta erikseen. Vuokraamon on ilmoitettava käytettävästä
polttoainelaadusta. Vuokraaja vastaa siitä, että ajoneuvoa käsitellään hyvin, ja hänen tulee pitää huolta siitä, että se säilyy toimintakelpoisena ja lainedellyttämässä kunnossa.

Toimenpiteet vian, vahingon tai varkauden sattuessa

1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä viasta tai sille aiheutuneesta vahingosta sekä varkaudesta vuokrauksen aikana. Varkauksista on heti ilmoitettava poliisille.
2. Liikennevahinkojen sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään välittömästi vahinkoilmoituksen vuokraamolle.
3. Henkilövahinkojen sattuessa ilmoitus poliisille on pakollinen. Myös hirvi- ja peuravahingoista on vuokraajan aina tehtävä ilmoitus poliisille, sekä luovutettava vuokraamolle todistus siitä, että poliisille on tehty ilmoitus. Mikäli vuokraaja ei näitä mainittuja ilmoituksia ole tehnyt, hän vastaa aiheutuneista vahingoista vuokraamolle.

Ajoneuvon palauttaminen

Auto on aina palautettava sovittuna ajankohtana sovittuun paikkaan.

Auton on palautushetkellä oltava samassa kunnossa kuin noutohetkelläkin lukuunottamatta normaalia kulumista.

Vuokraajan ja vuokraamon edustajan on mikäli mahdollista tarkistettava ajoneuvo sen kunnon arvioimiseksi. Ajoneuvon tankin on oltava täynnä palautushetkellä.

Mikäli ajoneuvossa palautettaessa on merkkejä huonosta käsittelystä tai se on likainen, enemmän kuin mitä seuraa normaalista käytöstä, vuokraamo on oikeutettu perimään tämän johdosta kohtuullisen korvauksen sekä ajoneuvon korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksen.

Vuokraaja on sopimuksen mukaan velvollinen maksamaan lisävuokran myöhästyneestä palautuksesta. Ajoneuvoa ei ole lupa käyttää vuokra-ajan ulkopuolella.

Vuokraamon oikeus purkaa sopimus

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus mikäli
1. vuokraaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan vuokraamolle eikä maksa kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vuokraamo on muistuttanut maksusta.
2. ajoneuvoa käytetään epätavallisessa ajossa tai sitä on käsitelty niin huolimattomasti, että siitä voi aiheutua arvonalenemista.
3. vuokraaja muutoin laiminlyö tämän sopimuksen määräykset, joiden huomioonottamisella on oleellinen merkitys vuokraamolle.

Ajoneuvon käyttö Ahvenanmaan ulkopuolella

Ajoneuvoa ei saa viedä Ahvenanmaan ulkopuolelle ilman vuokraamon ja vuokraajan välistä
erityistä sopimusta.

Yhteydenotto

Varaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Uppgårdsvägen 4, 22100 Mariehamn

Facebook

Maanantai – perjantai

14.30-15.30, ellei toisin ole sovittu